سلامت کار ایران-Iran Occupational Health, دوره (12), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (78-92)

عنوان : ( ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم شهرنشینی و زندگی صنعتی مطرح بوده و زندگی تمام افراد جامعه تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته است. صنعت سیمان نیز یکی از صنایع کلیدی در کشورهای در حال توسعه می باشد که در اجرای پروژه های مختلف کار برد زیادی دارد. بااین وجود این صنعت یکی از صنایع آلوده کننده زیست محیطی محسوب می گردد. در این تحقیق آلودگی زیست محیطی کارخانه سیمان کرمان که در حاشیه غربی شهر کرمان قرار دارد مورد بررسی قرار گرفته است. DUST TRAK هوای محیط در چهار ضلع کارخانه از دستگاه فتومتر PM و 10 PM روش بررسی: برای این منظور جهت تعیین میزان ذارت معلق 2.5 EPA Metho استفاده شده است. جهت تعیین ذرات معلق خروجی دودکش ها با استفاده از دستگاه گاز سنج بر اساس بخش 2 BS-EN- و از روش 12341 میزان وزن مولکولی گاز خروجی در مواردی که غبار به همراه گازهای احتراقی وجود دارد محاسبه گردید. جهت بررسی غلظت گازهای خروجی حاصل از احتراق از 89 انجام گردیده - نمونه برداری صورت گرفت. لازم به ذکر است که این مطالعه طی سال های 92 OPTIMA 2 و 3 نیز با دستگاه 7 ٬ الکتروفیلتر کوره شماره 1 است. متعلق به ضلع جنوبی- مجاور درب ورودی سال 1389 و ضلع شرقی- روبروی PM و 10 PM یافته ها: نتایج نشان می دهد که حداکثر غلظت ذرات معلق 2.5 دپوی کلینکر سال 1391 و ضلع غربی- روبروی معدن مواد اولیه (آلوویم) سال 1389 می باشد که بیش ازحد مجاز است. نتیجه گیری: در ارتباط با مواد خروجی از دودکش و غبار محیطی می توان گفت که اگرچه غلظت گردوغبار در برخی از سال ها بیش از حدود استاندارد می باشد ولی در مجموع می توان غلظت غبار خروجی و محیط را بخصوص در سال 92 قابل قبول ارزیابی کرد.

کلمات کلیدی

, کارخانه سیمان کرمان, محیط, آلودگی هوا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048797,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان},
journal = {سلامت کار ایران-Iran Occupational Health},
year = {2015},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-5133},
pages = {78--92},
numpages = {14},
keywords = {کارخانه سیمان کرمان، محیط، آلودگی هوا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J سلامت کار ایران-Iran Occupational Health
%@ 1735-5133
%D 2015

[Download]