پژوهش های قرآنی, شماره (74), سال (2015-5) , صفحات (100-119)

عنوان : ( تاملی در آیه والیطفوا بالبیت العتیق در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنها آیه ایی که امر به طواف می کند فقره وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ درآیه29سوره حج است .منظور از بیت کعبه است نه مسجدالحرام ووجوهی در توصیف بیت به عتیق ذکر شده همه آنها به نظرصحیح می رسد ومعنای اصلی طواف چرخیدن حسی یا معنوی همراه با احاطه دورچیزی است واحاطه مادی یا معنوی مشتمل بر محاذات نیز می باشدوعرفا طواف بیت وقتی صدق می کند که طواف دور خود بیت باشد نه فضای بیت در امتداد خانه لذا طواف از طبقات بالاتر از کعبه طواف نیست ومسامحه عرف در اطلاق طواف بر آن نمی تواند مبنای صحت اطلاق آن باشد

کلمات کلیدی

طواف ازطبقات ؛ بیت؛عتیق؛مسجدالحرام؛حج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048798,
author = {عنایتی راد, محمدجواد},
title = {تاملی در آیه والیطفوا بالبیت العتیق در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2015},
number = {74},
month = {May},
issn = {2251-9815},
pages = {100--119},
numpages = {19},
keywords = {طواف ازطبقات ؛ بیت؛عتیق؛مسجدالحرام؛حج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی در آیه والیطفوا بالبیت العتیق در پیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه
%A عنایتی راد, محمدجواد
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2015

[Download]