مشهد پژوهی, دوره (6), شماره (9), سال (2015-1) , صفحات (73-86)

عنوان : ( ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن )

نویسندگان: الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معضلات ناشی از توسعه شهری و افزایش سطوح نفوذناپذیر، کلان‌شهر مشهد را نیز تحت تأثیر قرارداده است. رواناب سطحی در غرب مشهد توسط دو کال اصلی چهل بازه و خیام (اقبال غربی) گردآوری‌شده و نهایتاً به رودخانه کشف رود می‌ریزد. براساس میانگین بارش سالانه در محدوده شهری حجم کل بارش در غرب مشهد سالیانه بیش از 5/13 میلیون مترمکعب در سال است که حداقل 5 میلیون مترمکعب آن به‌صورت رواناب سطحی جاری و از دست می‌رود. همچنین میزان حداکثر دبی سیلاب به تفکیک در حوضه آبریز چهل بازه m3/s 78/137، در حوضه آبریز خیام درون‌شهری m3/s 69/507 و در حوضه آبریز خیام برون‌شهری m3/s 29/166 برآورد شده است. در حال حاضر این حجم عظیم آب باکیفیت با عبور از سطح شهر آلوده‌شده و نهایتاً در مسیر رسیدن به کشف رود تبخیر می‌گردد. در تحقیق حاضر براساس شرایط خاک، پیشنهاد‌هایی جهت استفاده بهینه از منابع آب سطحی نظیر احداث بندهای کوچک تأخیری ذخیره‌ای بر روی کال‌ها، نفوذ آب به داخل زمین در پارک‌ها، انحراف دادن مسیر رواناب به سمت قنوات متروکه و استفاده از سطوح باران‌گیر در فضاهای بزرگ عمومی، ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی

, رواناب سطحی, حداکثر دبی سیلاب, استفاده بهینه, غرب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048802,
author = {هاشمی اشتیوانی, الهام سادات and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {9},
month = {January},
issn = {2008-5826},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {رواناب سطحی، حداکثر دبی سیلاب، استفاده بهینه، غرب مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن
%A هاشمی اشتیوانی, الهام سادات
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2015

[Download]