پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (62-70)

عنوان : ( بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون )

نویسندگان: نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون ، آزمایشی در سال زراعی 90 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار اجرا شد. تیمارهای - -2 میکوریزا + کود گاوی، 3- میکوریزا + ورمی کمپوست ، 4 (Glomus intraradices) آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا - به همراه گوگرد آلی بنتونی ت دار، 7 (Thiobacillus sp. میکوریزا+کمپوست، 5- میکوریزا + کود شیمیایی، 6- کود زیستی بیوسولفور (حاوی باکتری بیوسولفور + کود شیمیایی 8- بیوسولفور + کود گاوی، 9- بیوسولفور + ورمی کمپوست، 10 - بیوسولفور+کمپوست، 11 - کود گاوی، 12 - ورمی کمپوست، -13 کود شیمیایی، 14 - کمپوست و 15 - شاهد. نتایج نشان داد که کاربرد منابع مختلف تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی انیسون داشت. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش، اثر تیمارهای کودی بر ارتفاع و تعداد شاخه جانبی و تعداد چترک در چتر گیاه انیسون معن ی دار 1263 کیلوگرم در هکتار) در نتیجه کاربرد بیوسولفور حاصل شد . بیشترین عملکرد ماده / 7)، و عملکرد دانه ( 4 / نبود. بیشترین تعداد دانه در چترک ( 24 25 ) در اثر تیمار تلفیقی بیوسولفور+کود / 4504 کیلوگرم در هکتار) در اثر کاربرد تلفیقی بیوسولفور+ کودشیمیایی و بیشترین شاخص برداشت ( 9 / خشک ( 1 5) در تیمار / 65 ) و درصد اسانس ( 3 / گاوی حاصل شد. کاربرد تلفیقی میکوریزا روی بعضی صفات تاثیر داشت، به طوری که بیشترین تعداد چتر در بوته ( 7 تلفیقی میکوریزا با کود شیمیایی به دست آمد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای زیستی میکوریزا و بیوسولفور نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون داشتند. علاوه بر این، مصرف تلفیقی کودهای زیستی در مقایسه با کاربرد منفرد منابع کودی، اثراث مثبت بیشتری بر ویژگی های کمی و کیفی انیسون داشتند.

کلمات کلیدی

, بیوسولفور, درصد اسانس, عملکرد اقتصادی, میکوریزا, ورمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048804,
author = {کمایستانی, نفیسه and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن and فرهاد رجالی},
title = {بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {62--70},
numpages = {8},
keywords = {بیوسولفور، درصد اسانس، عملکرد اقتصادی، میکوریزا، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون
%A کمایستانی, نفیسه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%A فرهاد رجالی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2015

[Download]