فقه و اصول, دوره (47), شماره (100), سال (2015-5) , صفحات (75-91)

عنوان : ( نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390 )

نویسندگان: حسین حقیقت پور , محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواھد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم میداند لکن نظریه دوم ادای ھمان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی میپندارد. نظریه دوم فتوای مشھور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر میباشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشھور حاکم بود لکن در سال ۸۱ ۱۳۸۰ با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رھبری نسخ گردید و - قانونگذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز ھمین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقھی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نھاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی میتواند کیفیت آن را تغییر دھد.

کلمات کلیدی

, قتل, قصاص, قسامه, ماده ۳۷۷ ق. م.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048809,
author = {حقیقت پور, حسین and فخلعی, محمدتقی and علی اکبری بابوکانی, احسان and ناصری مقدم, حسین},
title = {نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {47},
number = {100},
month = {May},
issn = {2008-9139},
pages = {75--91},
numpages = {16},
keywords = {قتل، قصاص، قسامه، ماده ۳۷۷ ق. م. ا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390
%A حقیقت پور, حسین
%A فخلعی, محمدتقی
%A علی اکبری بابوکانی, احسان
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]