مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (8), شماره (14), سال (2015-9) , صفحات (43-66)

عنوان : ( تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد )

نویسندگان: مینا رضازاده , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش پژوهش حاضر، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، 10 شرکت بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد بوده است که 4 شرکت به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبردهای مورد استفاده، بررسی و تحلیل اسناد شرکت‌ها در زمینه آموزش مدیران، مصاحبه با کارشناسان آموزشی و استادان دانشگاهی و پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که، در اکثر شرکت‌ها از روش‌های مناسب نیازسنجی آموزش مدیران استفاده ای نمی شود، میزان مشارکت مدیران در نیازسنجی بسیار محدود است و نیازسنجی به صورت مستمر انجام می گیرد. در اکثر شرکت‌ها برنامه ریزی مشخصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی وجود ندارد، محتوای دوره‌ها توسط یک کادر متخصص صورت نمی گیرد و عمدتا طراحی دوره‌ها براساس رویکرد سازنده گرایی صورت نمی گیرد. مدیران به طور معمول خیلی کم در دوره‌ها حضور پیدا می کنند. عمده شرکت‌ها از شیوه آموزشی کنفرانس استفاده می کنند و روش آموزشی غالب در شرکت‌ها برای آموزش مدیران، روش سخنرانی و پرسش و پاسخ است. تنها در یکی از شرکت‌ها از روش‌های مناسب ارزشیابی مدیران استفاده می شود. نتایج به دست آمده در ارتباط با چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران نشان داد که این چالش‌ها در دو مقوله چالش‌های مشترک و چالش‌های تخصصی می باشد. چالش‌های مشترک شامل، دانش و تخصص، امکانات و تخصیص بودجه کافی به بخش آموزش، دیدگاه مدیر ارشد سازمان، فرهنگ آموزش نزد مدیران و فرهنگ کلی و عمومی سازمان می باشد. چالش‌های تخصصی نیازسنجی و ارزشیابی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش و ضرورت و اهمیت می باشد. همچنین چالش‌های تخصصی طراحی شامل، مدرس، حضور مدیران در دوره‌های آموزشی، زمان اجرا و واحد آموزش می باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش مدیران, نیازسنجی, طراحی دوره‌های آموزشی, ارزشیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048811,
author = {رضازاده, مینا and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد},
journal = {مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {14},
month = {September},
issn = {2423-5261},
pages = {43--66},
numpages = {23},
keywords = {آموزش مدیران، نیازسنجی، طراحی دوره‌های آموزشی، ارزشیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد
%A رضازاده, مینا
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
%@ 2423-5261
%D 2015

[Download]