حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (55-59)

عنوان : ( شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محّدثه گرامی نوقابی , محسن مهرور , محمد زکی عقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی و بررسی مولکولی ویروس زردی چغندرقنددر سال 1392 از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی، تعداد 48 نمونه برگی درای علائم از مزراع عمده این محصول در این استان، جمع آوری شد. این علائم شامل زردی، رگبرگ روشنی، کوتولگی، ضخیم و شکننده شدن بود توسط آزمون آر تی پی سی آر مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمون با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده، قطعه ای به طول 615bp مربوط به پروتئین پوششی ویروس تکثیر گردید. وجود این ناحیه تکثیر شده در نمونه های آلوده، نشان از آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق بررسی شده دارد. قطعة تکثیر شده مربوط به جدایه ای از سبزوار از ژل استخراج و تعیین توالی گردید. نتیجه تعیین توالی و مقایسه توالی به دست آمده باجدایه های موجود در بانک ژن به وسیله نرم افزار DNAMAN7 مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه تعیین توالی شده دارای 94-85 درصذ شباهت با جدایه های موجود در بانک ژن است. بیش ترین درصد تشابه جدایه مورد بررسی در سطح نوکلئوتیدی (94/79 درصد) و آمینو اسیدی (90/59 درصد) با جدایه ای از اوکراین (شماره دسترسی X73476) بود. بررسی های فیلوژنتیکی به کمک نرم افزار MEGA5.2 انجام شد.

کلمات کلیدی

, ویروس زردی, چغندرقند, خراسان رضوی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048824,
author = {گرامی نوقابی, محّدثه and مهرور, محسن and زکی عقل, محمد},
title = {شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {55--59},
numpages = {4},
keywords = {ویروس زردی، چغندرقند، خراسان رضوی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی
%A گرامی نوقابی, محّدثه
%A مهرور, محسن
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]