پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (9-15)

عنوان : ( شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: آزاده انتظاری , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس موزائیک کلم گل عضو تیپ جنس Caulimovirus از خانواده Caulimoviridae می باشد . این ویروس ب ا ژنوم دی ان ای حلقوی دورشته ای یکی از مهم ترین ویروس های خسارت زای خانواده کروسیفر می باشد. به منظور شناسایی ویروس موزائیک کلم گل در تابستان سال های 1390-1389 از مناطق کشت کلم گل در استان های خراسان رضوی و شمالی تعداد 343 نمونه مشکوک به آلودگی جمع آوری شد . آلودگی نمونه ها با کمک روش سرولوژیکی DAS-ELISA و با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال تعیین شد. جهت تایید آلودگی نمونه ها با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی یک قطعه از ژنوم به اندازه 1400 جفت باز واقع در ناحیه پروتئین پوششی به روش PCR تکثیر شد . محصولات PCR تعیین توالی شدند و اطلاعات حاصل از آن با سایر جدایه های موجود در بانک ژن مقایسه گردیدند. رسم درخت فیلوژنی برای ژن پروتئین پوششی CaMV با استفاده از نرم افزار MEGA5 و بکار گیری روش Neighbour joining نشان داد که جدایه های ایرانی زیر گروه مستقلی را تشکیل داده و همراه با جدایه هایی از چین و مجارستان در گروه جدایه های غیر آمریکای شمالی و مجزا از گروه جدایه های آمریکای شمالی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک کلم گل, پروتئین پوششی, PCR , DAS-ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048826,
author = {انتظاری, آزاده and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {April},
issn = {2980-8170},
pages = {9--15},
numpages = {6},
keywords = {ویروس موزائیک کلم گل، پروتئین پوششی، PCR ،DAS-ELISA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی
%A انتظاری, آزاده
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2015

[Download]