آب و خاک, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (239-249)

عنوان : ( بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما )

نویسندگان: سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه و بررسی روند تغییرات بلند مدت پارامترهای هواشناسی، یکی از روش‌های متداول در مطالعات جوی به ویژه مبحث تغییر اقلیم است. در میان پارامترهای هواشناسی، دما همواره به عنوان یکی از مهمترین عناصر جوی مطرح است و مطالعه آن در جهت درک بهتر پدیده تغییر اقلیم، مفید و موثر بوده است. علاوه بر شناسایی روند تغییرات، استخراج الگوهای نوسانی موجود در رخداد پدیده‌ها و پارامترهای جوی، می‌تواند روشی مطمئن و کاربردی برای کشف ارتباطات پیچیده چرخه جو-اقیانوس و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن باشد. در این مقاله، با استفاده از تبدیل موجک گسسته و انجام آزمون من-کندال، داده‌های دمای متوسط در ایستگاه سینوپتیک مشهد در دوره 55 ساله (1956 تا 2010) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روند تغییرات دما در همه مقیاس‌های زمانی مطالعه شده (ماهانه، فصلی، سالانه و فصول به صورت مجزا) مثبت و معنی دار است. فرکانس‌های غالب در مقیاس‌های ماهانه، فصلی و سالانه، تائید کننده رفتار نوسانی یکدیگرند، اما در خصوص فصول به نظر می‌رسد که الگوی نوسانی فصل‌های دارای محدوده دمایی مشابه، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند. از طرفی دیگر، با توجه به شباهت بیشتر میان نتایج آزمون من-کندال در فصول گرم و داده‌های با پایه زمانی ماهانه، فصلی و سالانه، به نظر می‌رسد دوره گرم سال تاثیر بیشتری بر روند مثبت و معنی‌دار دما در منطقه مطالعاتی دارد.

کلمات کلیدی

, الگوی نوسانی, آزمون من-کندال, تبدیل موجک گسسته, روند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048830,
author = {عراقی, سیدعلیرضا and موسوی بایگی, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {239--249},
numpages = {10},
keywords = {الگوی نوسانی، آزمون من-کندال، تبدیل موجک گسسته، روند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما
%A عراقی, سیدعلیرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]