پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (381-387)

عنوان : ( چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران )

نویسندگان: سید زانا پیرخضرانیان , ارزو محمدهاشمی , مجتبی طهمورث پور , نصراله پیرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ باروری یکی از صفات مهم اقتصادی در گوسفند است، که تحت تأثیر محیط و ژنتیک میباشد. تاکنون سه دسته ژن مؤثر بر این صفت شناخته شده است، یکی از آنها خانواده BMP ها میباشد که معروفترین آن BMP15 است. جهشهای مختلف در ژن BMP15 راندمان صفات تولید مثلی و رشد در گوسفند را افزایش میدهد. هدف از این مطالعه بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی این ژن در گوسفند نژاد سنگسری ایران میباشد. نمونه های خون از تعداد ۰۲ رأس گوسفند نژاد سنگسری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد دامغان جمعآوری شد. پس از استخراج DNA ، تکثیر قطعه ۰۰۰ جفت بازی اگزون شماره ۰ ژن BMP15 با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام شد و سپس نمونه ها توالی یابی شدند. نتایج آنالیز توالیها حاکی از وجود چهار هاپلوتایپ و سه جهش معنی دار در ژن مذکور بود. که یکی از این جهشها، برای اولین بار در ژن BMP15 گوسفند گززارش مزی شزود. همچنین به منظور تعیین فاصله ژنتیکی حدود 3۲1 توالی از ژن مذکور حیوا نزات مختلزف و نژادهزای مختلزف گوسزفند گزرداوری شزد. سزپس درخزت فیلوژنتیکی رسم و فواصل ژنتیکی و میزان اختلاف نوکلئوتیدی محاسبه گردید. نتایج آزمون فیلوژنتیکی نشان داد که بز، گاو و گاومیش کمترین فاصزله ژنتیکی و میمون، انسان و موش بیشترین فاصله را با گوسفند سنگسری دارا میباشند. همچنین آنالیز فیلوژنتیکی بین نژادهای گوسزفند حزاکی از مزدم اختلاف ژنتیکی بین نژادهای بومی هندی و کشمیری با نژاد سنگسری ایران بود.

کلمات کلیدی

, گوسفند سنگسری, ژن BMP15 , درخت فیلوژنتیکی, فاصله ژنتیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048834,
author = {پیرخضرانیان, سید زانا and محمدهاشمی, ارزو and طهمورث پور, مجتبی and نصراله پیرانی},
title = {چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {381--387},
numpages = {6},
keywords = {گوسفند سنگسری، ژن BMP15 ، درخت فیلوژنتیکی، فاصله ژنتیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران
%A پیرخضرانیان, سید زانا
%A محمدهاشمی, ارزو
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصراله پیرانی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]