دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (73), شماره (5), سال (2015-7) , صفحات (313-323)

عنوان : ( اهمیت فیبرونکتین در تکوین، ترمیم و درمان: مقاله مروری )

نویسندگان: آرش عبدالملکی , محمدباقر غیور , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیبرونکتین یک جزو ضروری و موجود در ماتریکس خارج‌سلولی است. نقش آن به‌عنوان تنظیم‌کننده فعالیت‌های سلولی و یک داربست مهم پروتیینی برای حفظ بافت است. در واقع فیبرونکتین یک گلیکوپروتیین دایمر پیوست‌شده دی‌سولفیدی با ضریب رسوب حدود S 13 و جرم مولکولی 440 کیلو‌دالتون است که در بسیاری از ماتریکس‌های خارج‌سلولی و در پلاسما با غلظتی در حدود µg/ml 300 وجود دارد که در طول ترمیم بافت‌های بدن در یک‌سری از مراحل به‌شدت تنظیم‌شده عمل می‌کند تا اینکه به‌سرعت بافت آسیب‌دیده را بازسازی کند. همچنین فیبرونکتین دارای دُمین‌هایی برای پیوند به سایر اجزای ماتریکس خارج‌سلولی است. در پژوهش حاضر نقش‌های مهم فیبرونکتین در فرایندهای تکوین، ترمیم به‌ویژه در سیستم عصبی و درمان برخی بیماری‌ها مرور شده است. مطالعه حاضر با استفاده از پایگاه‌های داده‌ی PubMed، NCBI، Elsevier، EBSCO و Nature به بررسی 77 مقاله منتشر شده پرداخته است تا عملکردهای کلیدی و مهم فیبرونکتین را در سیستم‌های بیولوژیکی شرح دهد. پژوهش‌های انجام‌شده فراوان نشان داده‌اند که فیبرونکتین دارای نقش‌های گوناگونی از جمله چسبندگی سلولی، تمایز جنینی، گردهم‌آوری ماده‌ی زمینه‌ی برون سلولی، پیوند و رشد سلولی، تغییر شکل و مهاجرت سلولی می‌باشد که هر یک از نقش‌های آن به محل فعالیت فیبرونکتین بستگی دارد. با توجه به اهمیت فیبرونکتین در ایجاد چسبندگی سلول‌های سرطانی به لامینای پایه و روند گسترش نئوپلاسم، ترمیم بافت و همچنین تشکیل ماتریکس خارج‌سلولی، شناسایی بهتر ویژگی‌ها و عملکردهای فیزیولوژیک فیبرونکتین موجود در بافت‌ها و مایعات بیولوژیک بدن موجودات زنده می‌تواند درک بهتری از مکانیسم‌های فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی اثرات متقابل سلول‌ها بر یکدیگر را فراهم آورده و راهکارهای جدیدی را برای درمان بسیاری از بیماری‌ها بگشاید.

کلمات کلیدی

, فیبرونکتین, ترمیم, ماتریکس خارج‌سلولی, تکوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048843,
author = {عبدالملکی, آرش and غیور, محمدباقر and فریدونی, مسعود},
title = {اهمیت فیبرونکتین در تکوین، ترمیم و درمان: مقاله مروری},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2015},
volume = {73},
number = {5},
month = {July},
issn = {1683-1764},
pages = {313--323},
numpages = {10},
keywords = {فیبرونکتین، ترمیم، ماتریکس خارج‌سلولی، تکوین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت فیبرونکتین در تکوین، ترمیم و درمان: مقاله مروری
%A عبدالملکی, آرش
%A غیور, محمدباقر
%A فریدونی, مسعود
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2015

[Download]