کتاب قیم, دوره (4), شماره (10), سال (2014-9) , صفحات (37-60)

عنوان : ( تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء )

نویسندگان: زکیّه زارع باقی آبادی , مهدی جلالی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به رغم نظر مشهور مبنی بر مکّی بودن سورة مبارکة اعلی و یکپارچگی مضمونی آن، گروهی با استناد به روایات، قائل به تفکیک نزولی این سوره هستند و معتقدند بخشی از آن پیش از هجرت و بخشی پس از هجرت نازل شده است و گروهی نیز با فرض مکّی بودن همة سوره، به تأخیر تشریع حکم آیاتی از آن، در مدینه باور دارند. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی اقوال صاحبنظران و رهگیری روایات مورد استناد در منابع شیعه و اهل سنّت و مطالعة سندی و فقه‌ الحدیثی آن ها، مکّی یا مدنی بودن تمام یا بخشی از سورة اعلی و نیز امکان تأخیر در تشریع حکم آیاتی از آن را روشن کنیم و مستنداتی بر نظر مختار ـ یعنی مکّی بودن تمام سورة اعلی ـ ارائه نماییم.

کلمات کلیدی

, سورۀ اعلی, مکی, مدنی, بیان مصداق, نمازعید, زکات فطره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048849,
author = {زارع باقی آبادی, زکیّه and جلالی, مهدی and رستمی, محمدحسن},
title = {تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء},
journal = {کتاب قیم},
year = {2014},
volume = {4},
number = {10},
month = {September},
issn = {2251-6026},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {سورۀ اعلی،مکی،مدنی،بیان مصداق،نمازعید،زکات فطره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء
%A زارع باقی آبادی, زکیّه
%A جلالی, مهدی
%A رستمی, محمدحسن
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2014

[Download]