پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (28), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (360-370)

عنوان : ( تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها )

نویسندگان: بهار شهنواز , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریها فراوان ترین و غنی ترین گروه از موجودات زنده اند که در بسیاری از فرایندهای مهم اکوسیستم نقش دارند. با وجود اهمیت اکولوژیکی آنها اطلاعات در مورد تنوع زیستی به ویژه در محیط های آبی ناچیز می باشد. ایران دارای دریاچه های متنوعی در نقاط مختلف می باشد که هر کدام به دلیل اقلیم ویژه ای که در آن قرار دارند، از نظر اکولوژی دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشد. دریاچه بزنگان تنها دریاچه مهم و طبیعی استان خراسان رضوی است که جزء آبهای کم شور محسوب می شود و تاکنون پژوهشی درباره میکروارگانیسم های آن انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت موجود در دریاچه بزنگان پرداخته است. نمونه برداری در آبان 1391 صورت گرفت و غربالگری باکتریها منجر به جداسازی 51 باکتری گرم منفی و 15 باکتری گرم مثبت گردید. 30 جدایه به منظور شناسایی مولکولی با استفاده از ژن S rRNA16، بررسی ویژگیهای مورفولوژی، بیوشیمیایی و آنزیم های هیدرولازی انتخاب شدند. سویه های شناسایی شده متعلق به گروههای beta-Gamma-Proteobacteria و Bacteroidetes و Firmicutes می باشند. تنوع جنس های متعلق به گرم منفی بیشتر بوده و شامل Pseudomonas، Xanthomonas، Luteibacter، Varivorax، Collimonas و Flavobacterium می باشند. در حالی که باکتریهای گرم مثبت از تنوع و تعداد کمتری برخوردار بوده و شامل جنس های Bacillus، Fictibacillus، Staphylococcus و Paenibacillus می باشند. بیشترین فراوانی مربوط به جنس Pseudomonas می باشد. بررسی آنزیم های هیدرولازی در بین سویه های گرم مثبت و گرم منفی تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, دریاچه بزنگان, باکتریهای قابل کشت, ژن S rRNA16
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048859,
author = {شهنواز, بهار and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2016},
volume = {28},
number = {3},
month = {January},
issn = {2383-2738},
pages = {360--370},
numpages = {10},
keywords = {تنوع زیستی، دریاچه بزنگان، باکتریهای قابل کشت، ژن S rRNA16},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها
%A شهنواز, بهار
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2016

[Download]