پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (47-57)

عنوان : ( بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با 384 قطعه جوجه یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه 2- جیره پایه+0.1 درصد پودر دارچین 3- جیره پایه+0.2 درصد پودر دارچین 4- جیره پایه+ 0.3 درصد پودر دارچین 5- جیره پایه+ پریمالاک 6- جیره پایه+پریمالاک +0.2 درصد پودر دارچین 7- جیره پایه+ویرجینیامایسین 8- جیره پایه+ ویرجینیامایسین+ 0.2 درصد پودر دارچین بودند. ویرجینیامایسین در دوره آغازین به میزان 15 گرم در تن و در دوره های بعدی به میزان 10 گرم در تن به جیره اضافه شد. همچنین پریمالاک در دوره آغازین به میزان 900 گرم در تن، در دوره رشد 454 گرم در تن و در دوره پایانی 225 گرم در تن به جیره اضافه شد. تیمارهای جیره ای در این آزمایش تأثیر معنی داری بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در طی 1 تا 42 روزگی نداشتند. برای ارزیابی ایمنی هومورال و سلولی به ترتیب از آزمایش SRBC و CBH استفاده شد. نتایج آزمایش SRBC نشان داد که در سن 35 و 42 روزگی تولید ایمنوگلوبولین G در پاسخ به آنتی ژن SRBC افزایش داشت. در 35 روزگی تیمار شاهد و تیمار 0.2 درصد دارچین اختلاف آماری معنی داری داشتند. ولی این معنی داری در 42 روزگی فقط در تیمار 0.2 درصد دارچین مشاهده شد. در آزمایش ایمنی سلولی در 24 ساعت پس از تزریق محلول فیتوهماگلوتینین در روز 42 تیمار 6 (حاوی سطح 0.2 درصد دارچین و پروبیوتیک) اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد. افزودن پودر دارچین در سطح 0.2 و 0.1 درصد به ترتیب باعث کاهش معنی دار غلظت گلوکز و کلسترول سرم خون شد. این مطالعه نشان داد که استفاده از پودر دارچین در دو سطح 0.1 و 0.2 درصد در جیره جوجه های گوشتی می تواند سبب بهبود پاسخ ایمنی و کاهش سطوح کلسترول و گلوکز سرم خون جوجه ها شود.

کلمات کلیدی

, پودر دارچین, پروبیوتیک, سیستم ایمنی, فراسنجه های خونی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048862,
author = {بهروزلک, محمدعلی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {پودر دارچین، پروبیوتیک، سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A بهروزلک, محمدعلی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]