جنگل ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (45-56)

عنوان : ( تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر گونه سنجد تلخ (. Hippophae rhamnoides L) در آزمایشگاه )

نویسندگان: حمید آهنی , حمید جلیلوند , جمیل واعظی , سید احسان ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش برای اولین بار در ایران بهمنظور معرفی درختچۀ پیشآهنگ جنگلی و دارویی سنجد تلخ و تعییین تیثییر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذور این گونه در آزمایشگاه انجام پذیرفت. برای این منظور بذور مبید قیزوین پی از ضدعفونی و تیمارهای مختلف شامل: 1 شاهد 2 سیرماده ی 3 ییخ آب 4 آب داغ 4 آبآهی و 6 جیبیرلین در - - - - - - قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار 24 بذری در پتریدیش کشت شدند و در ژرمینیاتور قیرار گرفتنید . در پاییان دوره، شاخصهای درصد جوانه زنی، میانگین طول ساقهچه، میانگین طول ریشهچه، ضریب آلومتری، تعداد سیاقه چیه ، تعداد ریشهچه، میانگین زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیۀ بذر و قدرت )انرژی( جوانهزنی محاسیبه شید . ،4 ،41 ،12 ، میانگین درصد جوانه زنی تیمارهای شاهد، سرمادهی، یخآب، آب داغ، آبآه و جیبرلین بیه ترتییب 33 1 و 32 درصد بهدست آمد. نتایج تجزیۀ واریان یکطرفه نشان داد که بیشترین درصد جوانیه زنیی ، تعیداد سیاقه چیه، تعداد ریشهچه و شاخص بنیۀ بذر در تیمار یخآب است. در تیمیار جیبیرلین بیشیترین مقیدار صیفات میی انگین طیول ساقه چه، میانگین طول ریشهچه و سرعت جوانه زنی و کمترین میانگین زمان جوانهزنی دیده شد. ضریب آلیومتری در تیمار سرمادهی بیشترین مقدار، و انرژی جوانه زنی در تیمار شاهد بیشترین مقدار را نشان داد. به جیز مییانگین زمیان جوانهزنی، کمترین مقدار صفات مورد بررسی در تیمار آب داغ رخ داد. با توجه به ارزشهای گوناگون این درختچیه نظییر مقاومت به خشکی، تثبیتکنندگی ازت و خاصیت دارویی کمنظیر آن تحقیق بیشتر توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, تیمار یخ آب, جوانه زنی, سنجد پرخار, گیاه دارویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048884,
author = {حمید آهنی and حمید جلیلوند and واعظی, جمیل and سید احسان ساداتی},
title = {تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر گونه سنجد تلخ (. Hippophae rhamnoides L) در آزمایشگاه},
journal = {جنگل ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6113},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {تیمار یخ آب، جوانه زنی، سنجد پرخار، گیاه دارویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر گونه سنجد تلخ (. Hippophae rhamnoides L) در آزمایشگاه
%A حمید آهنی
%A حمید جلیلوند
%A واعظی, جمیل
%A سید احسان ساداتی
%J جنگل ایران
%@ 2008-6113
%D 2015

[Download]