روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (15-26)

عنوان : ( وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , فاطمه جانسوز , فریبا کمالی , سمانه طاهری نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تشخیص سرطان در کودکان برای بسیاری از بیماران و برای والدین و اطرافیان آن‌ها به عنوان بحران روان‌شناختی و هیجانی تلقی می‎شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان انجام شده است. روش‌: این پژوهش یک بررسی توصیفی است. تعداد 34 مادر دارای کودک مبتلا به سرطان بودند که جهت پیگیری‌های درمانی به بیمارستان دکتر شیخ و یکی از مطب‌های خصوصی شهر مشهد مراجعه کرده بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران، از پرسشنامه 21-DASS و جهت بررسی وضعیت تاب‌آوری از مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون استفاده شد. یافته‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون و کولموگروف- اسمیرنف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که از منظر آسیب های هیجانی، 7/68درصد از مادران استرس، 2/56درصد اضطراب و 1/53درصد افسردگی را گزارش نموده اند؛ هم‌چنین، بین تاب‎آوری مادران و استرس، اضطراب و افسردگی آن‌ها رابطه منفی و معنی‌دار وجود داشت. نتیجه‏گیری: درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس و هم‌چنین وجود ارتباط منفی و معنی دار آن‌ها با تاب‌آوری، در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان هشداردهنده است. بنابراین، چاره‌جویی برای تدوین خدمات بالینی سودمند و برنامه های مشاوره ای مناسب و هدفمند جهت بهبود کیفیت زندگی این مادران و فرزندشان ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, آسیب های هیجانی, مادران دارای کودک مبتلا به سرطان, تاب آوری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048894,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and فاطمه جانسوز and فریبا کمالی and طاهری نیا, سمانه},
title = {وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-501x},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {آسیب های هیجانی، مادران دارای کودک مبتلا به سرطان، تاب آوری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A فاطمه جانسوز
%A فریبا کمالی
%A طاهری نیا, سمانه
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]