دانش و تندرستی, دوره (9), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (38-45)

عنوان : ( مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان )

نویسندگان: حجت نادری مشکین , مریم مقدم متین , نغمه احمدیان کیا , آسیه حیرانی طبسی , مهدی میراحمدی , مینا شهریاری , حلیمه حسن زاده , محمود محمودی , ناصر سنجرموسوی , آرمین عطاران زاده , احمدرضا بهرامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs: Mesenchymal stem cells) با داشتن مزیت هایی نظیر قابلیت توان تمایزی و اعمال آثار پاراکراین در درمان بیماری های مختلف نقش دارند. لذا استفاده از MSCs به عنوان ابزاری در سلول درمانی، نیازمند استحصال موفق این سلول ها در کمترین زمان ممکن است. مواد و روش ها: به همین منظور در این مطالعه MSCs از منابع مغز استخوان و چربی انسانی استخراج شده و از نظر درصد موفقیت کشت و سرعت تخلیص مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای اطمینان از اینکه سلول های استحصال شده MSCs هستند، مطالعه تمایز به سلول های چربی و سلول های استخوانی به وسیله رنگ آمیزی Oil Red O و Alizarin Red S و سنجش فعالیت آلکالین فسفاتازی انجام گرفت. همچنین سلول های جدا شده، از نظر نشانگرهای اختصاصی به وسیله فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاکی از آن بود که درصد موفقیت در جداسازی MSCs از بافت چربی بیشتر از مغز استخولن بود و همچنین روند تخلیص در MSCs جداشده از بافت چربی در مقایسه با MSCs جداشده از مغز استخوان به مدت زمان کمتری نیاز دارد. همچنین نتایج ما موید این واقعیت بود که استحصال MSCs از بافت چربی از دهنده های مختلف کاملا تکرارپذیر بوده و وابسته به دهنده نیست لیکن این مسأله در مورد MSCs مشتق از بافت مغز استخوان صادق نبود. نتیجه گیری:در مجموع این تحقیق بیانگر این بود که بافت چربی در مقایسه با بافت استخوان، به لحاظ درصد موفقیت در جداسازی اولیه سلول ها و همچنین سرعت تخلیص بعدی سلول ها، منبع مناسب تری برای استخراج MSCs می باشد.

کلمات کلیدی

, سلول های بنیادی مزانشیمی, مغز استخوان, بافت چربی, استحصال و تخلیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048899,
author = {نادری مشکین, حجت and مقدم متین, مریم and نغمه احمدیان کیا and حیرانی طبسی, آسیه and میراحمدی, مهدی and شهریاری, مینا and حسن زاده, حلیمه and محمود محمودی and ناصر سنجرموسوی and آرمین عطاران زاده and بهرامی, احمدرضا},
title = {مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-577X},
pages = {38--45},
numpages = {7},
keywords = {سلول های بنیادی مزانشیمی، مغز استخوان، بافت چربی، استحصال و تخلیص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان
%A نادری مشکین, حجت
%A مقدم متین, مریم
%A نغمه احمدیان کیا
%A حیرانی طبسی, آسیه
%A میراحمدی, مهدی
%A شهریاری, مینا
%A حسن زاده, حلیمه
%A محمود محمودی
%A ناصر سنجرموسوی
%A آرمین عطاران زاده
%A بهرامی, احمدرضا
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2015

[Download]