مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (47-55)

عنوان : ( پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میوۀ طالبی به‌دلیل پوست نسبتاً سخت و گوشت نرم آن، لهیدگی بافت‌های داخلی شایع‌ترین نوع آسیب مکانیکی است که در ظاهر قابل‌تشخیص نیست و پیش‌بینی آن به روش‌های تحلیلی سخت است. از حل غیرخطی مسئلۀ بارگذاری استاتیکی میوه در جهت طولی بین دو صفحۀ موازی با روش المان محدود و با نرم‌افزار آباکوس (ABAQUS) برای پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی استفاده شد. تغییر شکل‌های اعمال‌شده به مدل 5/5، 11، و 5/16 میلی‌متر معادل 10، 20، و 30 درصد تغییر شکل تخریب بود. تحلیل تنش‌های وارد بر پوست و گوشت میوه نشان داد که بافت داخلی میوه در 20 درصد تغییر شکل تخریب یا نیروی معادل 90 نیوتن به حد تسلیم رسیده است و گسیختگی داخلی آغاز می‌شود و این حالت در ظاهر میوه قابل رؤیت نیست. رابطۀ قوی بین نیروی پیش‌بینی‌شده توسط مدل المان محدود و نیروی واقعی را تصدیق کرد.

کلمات کلیدی

آسیب مکانیکی؛ روش المان محدود؛ مدل‌سازی غیرخطی؛ میوۀ طالبی؛ نرم‌افزار آباکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048915,
author = {اسماعیل سیدآبادی and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4803},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {آسیب مکانیکی؛ روش المان محدود؛ مدل‌سازی غیرخطی؛ میوۀ طالبی؛ نرم‌افزار آباکوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس
%A اسماعیل سیدآبادی
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2015

[Download]