مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-2) , صفحات (31-55)

عنوان : ( به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , حامد صاحب هنر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متاسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

کلمات کلیدی

, رقبات مسکونی, وقف, نرخ اجاره, مدل رگرسیون بیزی, اقتصاد امور خیریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048917,
author = {سلیمی فر, مصطفی and صاحب هنر, حامد},
title = {به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه},
journal = {مطالعات اقتصاد اسلامی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-4102},
pages = {31--55},
numpages = {24},
keywords = {رقبات مسکونی، وقف، نرخ اجاره، مدل رگرسیون بیزی، اقتصاد امور خیریه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه
%A سلیمی فر, مصطفی
%A صاحب هنر, حامد
%J مطالعات اقتصاد اسلامی
%@ 2008-4102
%D 2015

[Download]