جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (5), شماره (15), سال (2015-7) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی، موردشناسی: شهرستان دامغان )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , فاطمه فئوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از نظر قانونی مهم‌ترین راه تثبیت مالکیت، برخورداری از سند است. صدور سند اماکن روستایی گامی در جهت بهره‌مند شدن جوامع روستایی از مزایای مالکیت تثبیت‌شده در جهت توسعه موزون است زیرا منابع به صورت منطقی و عادلانه میان مردم روستا به گونه‌‌ای تقسیم می‌شود که همه روستاییان امکان می‌یابند مانند جوامع شهری از حقوق حقّه خود در زمینه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی و حقوقی بهره‌مند گردند. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر در تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت در شهرستان دامغان می‌باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی ساکن در 7 روستای شهرستان دامغان می‌باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 216 پرسشنامه به روش سیستماتیک تصادفی در سطح منطقه مورد نظر گردآوری شده است. در این پژوهش برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. رگرسیون مربوط به عوامل تحقق‌پذیری طرح صدور سند بر متغیر وابسته طرح صدور سند نشان‌دهنده این است که، متغیرهای مستقل در مدل 14.4 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند و متغیر کالبدی بیش‌ترین تأثیر را در متغیر وابسته داشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهایی از قبیل افزایش اطلاعات و آگاهی مدیریت محلی روستایی نسبت به طرح صدور سند و اهداف آن، محول کردن وظایف بیشتر به مدیریت روستایی، در نظر گرفتن معافیت‌های مالی برای خانوارهای ساکن در روستاها جهت صدور سند و استفاده بیشتر از فکر، تجربه و دانش اهالی در تعیین حد و مرز املاک و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, طرح صدور سند, مالکیت روستایی, عوامل اقتصادی, عوامل اجتماعی, عوامل کالبدی, عوامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048920,
author = {عنابستانی, علی اکبر and فئوادی, فاطمه},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی، موردشناسی: شهرستان دامغان},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2015},
volume = {5},
number = {15},
month = {July},
issn = {2345-2277},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {طرح صدور سند، مالکیت روستایی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کالبدی، عوامل مدیریتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی، موردشناسی: شهرستان دامغان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A فئوادی, فاطمه
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2015

[Download]