پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (6), شماره (12), سال (2015-3) , صفحات (91-112)

عنوان : ( بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , مصطفی کاظمی , عبداله حسنی توابع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پویا و غیر قابل اطمینان امروزی، دانش، منبعی استراتژیک است که به سازمانها در کسب مزیت رقابتی، و نوآوری برای بقا و ماندگاری، کمک شایانی میکند. در این تحقیق، روابط بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش مورد آزمون قرار گرفت. دادهها از 89 شرکت تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد از طریق پرسشنامه جمع- آوری و تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس، نقش واسط مدیریت دانش بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی را پشتیبانی و تایید کرد. عدم اطمینان محیطی، باعث افزایش کاربرد مدیریت دانش در سازمان شده است که به نوبهی خود بر نوآوری سازمانی نیز تاثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی

, عدم اطمینان محیطی, مدیریت دانش, نوآوری سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048928,
author = {مهارتی, یعقوب and کاظمی, مصطفی and حسنی توابع, عبداله},
title = {بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2015},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {91--112},
numpages = {21},
keywords = {عدم اطمینان محیطی، مدیریت دانش، نوآوری سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی
%A مهارتی, یعقوب
%A کاظمی, مصطفی
%A حسنی توابع, عبداله
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2015

[Download]