کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-03-10

عنوان : ( بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار )

نویسندگان: وحید علی خان زاده , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی و بهینه سازی موازنه سه فاکتور هزینه، کیفیت و زمان با توجه به نقش کلیدی آن در پروژه های عمرانی می باشد. در واقع این مطالعه با استفاده از مدل های ریاضی و برنامه ریزی خطی به دنبال یافتن پاسخ های کمی برای مدیریت هزینه، زمان و کیفیت پروژه است. یکی از نکاتی که در مرور ادبیات این موضوع کمتر به آن توجه شده است مساله کیفیت پروژه می باشد؛ لذا در این تحقیق قصد دارد کیفیت پروژه را با توجه به کیفیت مواد اولیه و مصالح و کیفیت اجرا تفکیک نموده و کیفیت مواد با توجه به نوع کالا و تامین کننده آن می تواندرانتخاب شود و کیفیت اجرای پروژه نیز با توجه به فشردگی زمان اجرای هر فعالیت می تواند با توجه به نوع فعالیت تغیر یابد. نهایتاً تصمیم گیری به لحاظ هزینه، کیفیت و زمان به مدل واگذار می شود.

کلمات کلیدی

, موازنه هزینه زمان کیفیت, برنامه ریزی خطی, مدیریت پروژه, انتخاب تامین کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048930,
author = {علی خان زاده, وحید and کاظمی, مصطفی and مهرآیین, محمد},
title = {بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موازنه هزینه زمان کیفیت، برنامه ریزی خطی، مدیریت پروژه، انتخاب تامین کننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار
%A علی خان زاده, وحید
%A کاظمی, مصطفی
%A مهرآیین, محمد
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]