اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-02-04

عنوان : ( عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , سمیرا کیوانی پور , فاطمه خریداربقمچ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به رشد سریع شبکه های بی سیم و استفاده از تلفن همراه ، شرکت ها علاقه مند به استفاده از این رسانه بعنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط با مشتریان خود شده اند. از این رو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه انجام شده است. روش پژوهش از نوع مدل یابی علی یا مدل معادلات ساختاری بوده است. نمونه حاضر شامل 400 نفر از مشترکین همراه اول در شهر مشهد است . داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی ‍و مدل معادلات ساختاری بر پایه ی نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عوامل فردی بر ایجاد نگرش مثبت در کاربران تلفن همراه تاثیر ندارد. اما عوامل مرتبط با رسانه در ایجاد نگرش مثبت در کاربران بسیار موثر هستند و تاثیر آن ها بر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه به واسطه نگرش، بیشتر از تاثیر هنجارهای اجتماعی بر پذیرش تلفن همراه است

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه, تئوری اقدام منطقی , رفتار مصرف کننده , تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048933,
author = {رحیم نیا , فریبرز and فرزانه حسن زاده, ژاله and کیوانی پور, سمیرا and خریداربقمچ, فاطمه},
title = {عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه، تئوری اقدام منطقی ، رفتار مصرف کننده ، تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فرزانه حسن زاده, ژاله
%A کیوانی پور, سمیرا
%A خریداربقمچ, فاطمه
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]