جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (65-78)

عنوان : ( تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , فاطمه قاسمی ادکان , حسین تقوی گرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدعای نوشتارحاضر این است که رفتارپرخطررانندگی که مشتمل بر انجام خطا، لغزش و تخلف در رانندگی است تحت تاثیر چهارویژگی مهم شخصیتی راننده شامل تحریک جویی، خشم، پرخاشگری و سلامت روان است. نتایج وارسی این فرضیه بر روی 160 پاسخگوی خودرو سوار که به روش نمونه گیری چند مرحله ای درمشهد برگزیده و مورد مصاحبه قرارگرفته اند نشان داد که اگرچه درمجموع میل به انجام رفتارهای پرخطر رانندگی دربین پاسخگویان پائین است اما تحریک جوئی،پرخاشگری وخشم باعث تشدید و سلامت روان باعث تضعیف آن می گردد.دراین میان،بیشترین اثرگذاری مربوط به پرخاشگری است ومتغیرهای تحریک جوئی،سلامت روان و خشم در مراتب بعدی قرار می‌گیرند.بعلاوه پرخاشگری و تحریک جویی عمدتا به طور مستقیم و سلامت روان و خشم به طور غیر مستقیم بر رفتارهای پرخطر رانندگی تاثیرگذارند .

کلمات کلیدی

, رفتارپرخطر رانندگی, تحریک جویی, خشم رانندگی, پرخاشگری, سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048939,
author = {یوسفی, علی and قاسمی ادکان, فاطمه and تقوی گرجی, حسین},
title = {تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-1682},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {رفتارپرخطر رانندگی، تحریک جویی، خشم رانندگی، پرخاشگری، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد
%A یوسفی, علی
%A قاسمی ادکان, فاطمه
%A تقوی گرجی, حسین
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2013

[Download]