علوم اجتماعی, دوره (11), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (207-233)

عنوان : ( منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی )

نویسندگان: علی یوسفی , مینا شجاعی قلعه نی , عاطفه باقریان زیارت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن¬جایی که در تحقیقات اجتماعی غالباً تمایل داریم اثر هم‎زمان چندمتغیر مستقل را بر چند متغیر وابسته بسنجیم و یا این¬که مفاهیم مورد بررسی، به طور معمول سازه¬هایی هستند که خود دارای چندین بعد هستند و از طرفی اعتبار استنباط آماری تکنیک¬های رایج چندمتغیره در چنین مواردی محل تردید است، استفاده از تکنیک تحلیل همبستگی کانونی، اجتناب ناپذیرمی¬شود. هدف نوشتار حاضر نیز اثبات ضرورت استفاده از این تکنیک در وضعیت¬هایی است که محقق درصدد بررسی روابط میان دو مجموعه از متغیرهاست و دیگر تکنیک‎های چندمتغیره پاسخگو نیستند؛ لذا ضمن معرفی منطق و کاربرد تکنیک تحلیل همبستگی کانونی با ارایۀ یک مثال روشن کاربردی با استفاده از نرم¬افزار SPSS و تفسیر خروجی¬های مربوط، سعی در نشان¬دادن نقاط قوت این تکنیک داشته است و همزمان، محدودیت¬ها و الزامات استفاده از این تکنیک در تحقیقات کمّی اجتماعی را گوشزد می کند. در¬عین¬حال همانند دیگر روش¬های آماری چند¬متغیره، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نیز باید در معرض روش¬های اعتبارسنجی برای کسب اطمینان از نتایج، گذاشته شود که در این نوشتار به آن¬ها اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل همبستگی کانونی, ضریب همبستگی کانونی, متغیر کانونی, تابع کانونی , ریشه کانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048940,
author = {یوسفی, علی and شجاعی قلعه نی, مینا and باقریان زیارت, عاطفه},
title = {منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {207--233},
numpages = {26},
keywords = {تحلیل همبستگی کانونی، ضریب همبستگی کانونی، متغیر کانونی، تابع کانونی ، ریشه کانونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی
%A یوسفی, علی
%A شجاعی قلعه نی, مینا
%A باقریان زیارت, عاطفه
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]