اندازه گیری تربیتی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12) , صفحات (43-60)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران )

نویسندگان: منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می‌باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می‌گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می‌گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی ‌بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوة نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب ‌شدند و پس از توزیع پرسشنامه‌ها، 206 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. نتایج نشان ‌داد که همبستگی مقیاس محقق‌ساختة نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری 88/0 (05/0 ›P) و رابطة آنها‌ در سطح 001/0 معنادار می‌باشد. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفة الگودهی نقش، بصیرت و چشم‌انداز، احترام و ارزش‌های اخلاقی دسته‌بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص‌های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبة پایایی مقیاس نفوذ آرمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق‌ساختة نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

نفوذ آرمانی؛ ارزش‌های اخلاقی؛ بصیرت و چشم‌انداز؛ احترام و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048942,
author = {بختیاری فایندری, منصوره and بذرافشان مقدم, مجتبی and آهنچیان, محمدرضا and کارشکی, حسین},
title = {ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {2252-004x},
pages = {43--60},
numpages = {17},
keywords = {نفوذ آرمانی؛ ارزش‌های اخلاقی؛ بصیرت و چشم‌انداز؛ احترام و الگوی‌نقش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران
%A بختیاری فایندری, منصوره
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کارشکی, حسین
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2014

[Download]