محیط زیست طبیعی, سال (2015-9)

عنوان : ( بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: باقر عمادی , حمزه سلطانعلی عباسکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با رهیافت ارزیابی چرخه حیات (LCA) در سال زراعی 92-1391 انجام شد. به این منظور حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 84 نفر تعیین گردید. اطلاعات مربوطه به صورت پرسشنامه و مصاحبه حضوری از کشاورزان جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی، از روش 14040ISO به ازاء یک واحد کارکردی معادل با تولید یک تن کیوی استفاده شد. اثرات در قالب هفت گروه تاثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس مورد بررسی قرار گرفتند. با تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان انتشار آلاینده‌های NH3،N2O ، NOx، CO2،CH4 و SO2 برای تولید یک تن کیوی به ترتیب 99/1، 30/0، 24/0، 75/25، 002/0 و 04/0 کیلوگرم به دست آمد. شاخص‌های نهایی گروه‌های تاثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس به ترتیب معادل 01/0، 12/0، 20/0، 01/0 ، 66/0، 40/0 و 03/0 محاسبه شدند. شاخص زیست محیطی (EcoX) و تخلیه منابع (RDI) به ترتیب 34/0 و 10/1 بودند. گروه‌های تاثیر اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسیلی به ترتیب بیش‌ترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در قالب گروه‌های تاثیر زیست محیطی و تخلیه منابع داشتند. بدین ترتیب، جایگزینی منبع تامین نیتروژن از اوره به کودی با پتانسیل آلودگی کم‌تر محیط زیستی می‌تواند به عنوان راهکاری برای کاهش عواقب محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اوتریفیکاسیون, انتشار آلاینده ها, تخلیه منابع, تغییر کاربری اراضی, شاخص زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048944,
author = {عمادی, باقر and سلطانعلی عباسکوهی, حمزه},
title = {بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2015},
month = {September},
issn = {2008-7764},
keywords = {اوتریفیکاسیون، انتشار آلاینده ها، تخلیه منابع، تغییر کاربری اراضی، شاخص زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
%A عمادی, باقر
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2015

[Download]