نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) )

نویسندگان: سهیل همتی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات فسیل شناسی بر روی سازند تیرگان، برشی از این سازند در باختر روستای طاهرآباد، خاور حوضه رسوبی کپه داغ انتخاب و نمونه برداری شده است. سازند تیرگان در این برش از سنگ آهکهای حاوی روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی همراه با آلوکمهای غیراسکلتی فراوان و میان لایه هایی از شیل آهکی تشکیل شده است. مرزهای زیرین و بالایی سازند تیرگان در برش طاهرآباد به ترتیب با سازندهای شوریجه و سرچشمه به طور تدریجی و پیوسته می باشد. مطالعه میکروفسیلهای به دست آمده از سازند تیرگان در این برش چینه شناسی به شناسایی 18 جنس و 14 گونه از روزن داران کف زی و 18 جنس و 11 گونه از جلبکهای آهکی منجر شده که معرف دو بیوزون گستره ای منطقه ای Balkhania balkhanica range zone و Kopetdagaria sphaerica range zone هستند. بر این اساس سن سازند تیرگان در برش طاهرآباد بارمین پسین ـ آپتین پیشین پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, طاهرآباد, روزن داران کف زی, جلبکهای آهکی, حوضه رسوبی کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048954,
author = {همتی, سهیل and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ)},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، طاهرآباد، روزن داران کف زی، جلبکهای آهکی، حوضه رسوبی کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ)
%A همتی, سهیل
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]