مدیریت صنعتی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (831-847)

عنوان : ( طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی )

نویسندگان: علی محقر , محمدرضا مهرگان , عادل آذر , ناصر مطهری فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات زیادی درحوزه انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی انجام نشده است. در این مقاله سعی شد برای انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی کشور، یک مدل برنامه‌ریزی خطی ارائه شود. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم گیرندگان با روش دلفی شناسایی شدند و سپس معیارها ضمن ترکیب مفهومی مورد بازنگری قرار گرفتند. در ادامه مدلی با نگاه برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و عدد صحیح مختلط ساخته شد. مدل پس از ساخت با داده‌های مربوط به لایحه بودجه کشور مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آن تحلیل شده و چندین بار مدل بازنگری شد. نتایج اجرای مدل، اعتبار آن را تأیید نمود. این نوع مدل می‌تواند به عنوان سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی استفاده شود.

کلمات کلیدی

, انتخاب پروژه, بخش عمومی, برنام هریزی آرمانی, برنام هریزی خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048955,
author = {علی محقر and محمدرضا مهرگان and عادل آذر and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی},
journal = {مدیریت صنعتی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5885},
pages = {831--847},
numpages = {16},
keywords = {انتخاب پروژه، بخش عمومی، برنام هریزی آرمانی، برنام هریزی خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی
%A علی محقر
%A محمدرضا مهرگان
%A عادل آذر
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J مدیریت صنعتی
%@ 2008-5885
%D 2015

[Download]