یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07

عنوان : ( بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه )

نویسندگان: مهلا باباگل زاده , محمدعلی پیرایش , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مسئلهی مسیریابی- موجودی برای یک کالای فاسد شدنی با نرخ مصرف بالا در یک زنجیرهی تامین دوسطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعهای از مراکز فروش بررسی میشود. از آنجا که کالا فاسدشدنی است لذا دارای عمر مفید میباشد که بعد از آن غیر قابل استفاده میشود. در این مدل یک وسیلهی نقلیه ظرفیتدار، مجهز به سیستم کنترل درجه حرارت برای ارسال مستقیم کالا به مراکز فروش وجود دارد. با در نظر گرفتن محدودیت مسافت، وسیلهی نقلیه در یک روز قادر به بازدید برخی از مراکز فروش میباشد. مراکز فروش با گرفتن تخیف از تولید کننده تشویق میشوند تا علاوه بر تقاضای روزی که بازدید میشوند تقاضای روزهای بعد (تا قبل از تاریخ انقضا) را نیز خریداری نمایند. مسئله مورد نظر با رویکرد برنامهریزی خطی مدلسازی میشود تا از طریق حل مدل، برنامهی تولید و نحوه توزیع و مسیریابی مشخص شود. در این مدل تولیدکننده به دنبال کمینه کردن متوسط مجموع هزینههای تولید، نگهداری، مسیریابی، تخفیف و فروش از دست حل میشود و مورد تجزیه و ILOG CPLEX رفته در واحد زمان میباشد. در این مقاله نمونههایی با اندازههای کوچک توسط نرم افزار 12.3 تحلیل قرار میگیرند و همچنین تحلیل حساسیت بر روی برخی پارامترهای ورودی انجام میگیرد تا میزان تاثیر آنها بر روی تابع هدف و تصمیمات تولیدکننده مشخص گردد.

کلمات کلیدی

, مسیریابی, موجودی, فاسد شدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048967,
author = {باباگل زاده, مهلا and پیرایش, محمدعلی and سالاری, مجید},
title = {بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسیریابی، موجودی، فاسد شدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مسئله مسیریابی – موجودی کالای فاسد شدنی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن زمان رسیدن وسیلهی نقلیه
%A باباگل زاده, مهلا
%A پیرایش, محمدعلی
%A سالاری, مجید
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]