مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (77-86)

عنوان : ( بررسی کمانش و پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی )

نویسندگان: سیما بشارت فردوسی , بهروز حسنی , آرمین دانشور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به بررسی بار نهایی کمانش و رفتار پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره تحت بار فشاری محوری در شرایط دمایی مختلف پرداخته شده است. بار نهایی کمانش در شرایط مرزی یکسر آزاد یکسر گیردار و دو سر مفصل، و رفتار پس کمانش در شرایط مرزی دو سر گیردار مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا با بکارگیری مدل قاب فضایی، بار نهایی کمانش و مسیر برای پس کمانش نانو لوله های آرمچیر و زیگزاگ برای کایرالیتیها و نسبتهای طول به قطر مختلف محاسبه شده است. در این رهیافت پیوندهای بین اتمهای کربن به مثابه عضو حامل نیرو توسط تیر الاستیک سه بعدی مدل میشود که خواص آن با ایجاد پیوند بین ساختار مولکولی و مکانیک محیط پیوسته بدست میآید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش نسبت طول به قطر و کاهش کایرالیتی، بار نهایی کمانش کاهش مییابد. همچنین مشاهده شده است که مسیر پسکمانش برای هر دو نانولوله آرمچیر و زیگزاگ تقریباً یکسان است. در ادامه اثر دما روی بار نهایی کمانش مورد بررسی قرار گرفته است. ثوابت نیرویی و همچنین طول پیوند اتمهای کربن در اثر تغییر دمای محیط، تغییر میکنند. همانطور که انتظار میرود، افزایش دما موجب کاهش بار نهایی کمانش میشود و مسیر پسکمانش نیز این روند کاهشی را طی میکند.

کلمات کلیدی

, نانو لوله های کربنی, کمانش, پس کمانش, حرارتی, عیب هندسی, دما, شبیه سازی عددی, مکانیک ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048973,
author = {بشارت فردوسی, سیما and حسنی, بهروز and دانشور, آرمین},
title = {بررسی کمانش و پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9475},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {نانو لوله های کربنی، کمانش، پس کمانش، حرارتی، عیب هندسی، دما، شبیه سازی عددی، مکانیک ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کمانش و پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی
%A بشارت فردوسی, سیما
%A حسنی, بهروز
%A دانشور, آرمین
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2015

[Download]