پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (5), شماره (14), سال (2016-9) , صفحات (111-130)

عنوان : ( تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) )

نویسندگان: حدیث کامرانی فر , مریم قاسمی , سلمان حیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف :پژوهش حاضر شناسایی چالش های عمده توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی شهرستان بینالود است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در این بررسی با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با صاحب نظران عرصه گردشگری در شهرستان بینالود تعداد 18 چالش توسعه گردشگری فرهنگی شناسایی گردید و به کمک70 نفر از مدیران محلی و متخصصان و مسئولین این حوزه بر اساس مقیاس تعیین شده نمره گذاری گردید. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS چالش های شناسایی شده ذیل 5 عامل اصلی با 69 درصد واریانس تبیین شده قرار گرفت. یافته¬ها: نتایج تحقیق نشان می دهد مهمترین چالش توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی شهرستان بینالود، چالش های مدیریتی با 35.9 درصد واریانس تبیین شده است. پس از آن چالش های برنامه ریزی با 10.9 درصد، چالش های نظارتی با 8.9 درصد و چالش های فراساختاری با 6.8 درصد و چالش های قانونی با 6.1 درصد واریانس تبیین شده قرار دارد. محدویت¬ها و راهبردها: عدم اطلاع و آمار دقیق متخصصان و مردم محلی از گردشگری فرهنگی شهرستان. اصالت و ارزش: امروزه بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، 37 درصد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی انجام می شود. بر این اساس چشم-پوشی از این گونه گردشگری خصوصا برای کشور ایران که راهبرد انتخابی گردشگری بر پایه گردشگری فرهنگی است،معقول و منطقی به نظر نمی رسد. علی رغم غنا و تنوع فرهنگی برخی از نواحی روستایی کشور، تاکنون این گونه گردشگری در نواحی روستایی از رشد مناسبی برخوردار نبوده است، دستاوردهای تحقیق راه¬گشای تدوین برنامه راهبردی گردشگری فرهنگی در شهرستان خواهد بود.

کلمات کلیدی

, گردشگری فرهنگی, چالش های توسعه, شهرستان بینالود, تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048975,
author = {کامرانی فر, حدیث and قاسمی, مریم and حیاتی, سلمان},
title = {تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود)},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2016},
volume = {5},
number = {14},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {گردشگری فرهنگی، چالش های توسعه، شهرستان بینالود، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود)
%A کامرانی فر, حدیث
%A قاسمی, مریم
%A حیاتی, سلمان
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2016

[Download]