کنگره بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25

عنوان : ( تحلیل و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج بر اساس مدل های topsis و morris )

نویسندگان: زهرا صابری کاریزی , مریم قاسمی , فهیمه شاکری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور سنجش و تحلیل توسعه یافتگی مناطق شاخص های مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع هدف و روش مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر با استفاده از 53 شاخص در 7 بعد به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج و تعیین سطح برخورداری آنها می باشد روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستانها از روش تاپسیس و موریس استفاده شده است نتایج تحقیق با توجه به دو مدل نشان می دهد که دهستان های تیتکانلو و شاه جهان توسعه یافته و دهستان های حصار و سنگر و فاروج توسعه نیافته اند. بنابراین نابرابری در برخورداری از امکانات توسعه بین دهستان های شهرستان دیده می شود و توجه جدی به توسعه یکپارچه و متوازن در دهستان های شهرستان لازم و ضروری است

کلمات کلیدی

, موریس, تاپسیس, سنجش توسعه یافتگی, فاروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048976,
author = {صابری کاریزی, زهرا and قاسمی, مریم and فهیمه شاکری},
title = {تحلیل و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج بر اساس مدل های topsis و morris},
booktitle = {کنگره بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {موریس- تاپسیس- سنجش توسعه یافتگی- فاروج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج بر اساس مدل های topsis و morris
%A صابری کاریزی, زهرا
%A قاسمی, مریم
%A فهیمه شاکری
%J کنگره بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]