جستارهای سیاسی معاصر, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (77-105)

عنوان : ( بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه )

نویسندگان: سمیه زمانی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل گفتمان رویکردی ساختاری است که امکان پیوند متن به جنبه های جامعه شناختی را فراهم می کند. متون سیاسی اجتماعی محصول بافتار پیچیده و درهم تنیدة قدرت و ایدئولوژی است . واکاو ی معا نی آن ها پیوندهای پنهان ایدئولوژی سلطه را آشکار می کند. تحلیل گفتمان انتقادی از جمله رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل گفتمان به شمار می رود. بسیاری از تحلیل گران گفتمان معتقد است که « ون لیوون » انتقادی به مؤلفه های زبان شناختی توجه دارند، ام ا مؤلفه های جامعه شناختی معنایی شناختی عمیق تر از متن ارائه می دهند . در این غیر » مقاله کوشش شد با به کار بستن الگوی ون لیوون، به واکاوی معنای عنصر در دو روزنامة عهد مشروطیت، قانون و کاو،ه پرداخته شود. به ویژه تلاش « دیگری شد بازآفرینش مقولة دیگری در قالب کارگزاران اجتماع ی صورت پذ یرد، افرادی که در هیئت انسان های کوشش گر تلاش می کنند اوضاع جامعه را بهبود بخشند. پژوهش، با بهره گیری از انواع پوشیده و صریح ارجاع به کارگزاران در قالب فعال منفعل سازی، مشخص سازی تشخص زدایی، نام دهی ، طبقه بندی کردن، انتزاعی سازی و تعیین ماهیت انجام گرفت.

کلمات کلیدی

, قاجاریه, مشروطیت, قانو , ن کاو , ه تحلی ل انتقاد ی گفتمان , الگو ی ون لیوون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048980,
author = {سمیه زمانی and خلیلی, محسن},
title = {بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2015},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-1294},
pages = {77--105},
numpages = {28},
keywords = {قاجاریه، مشروطیت، قانو ، ن کاو ،ه تحلی ل انتقاد ی گفتمان ، الگو ی ون لیوون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه
%A سمیه زمانی
%A خلیلی, محسن
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ 2383-1294
%D 2015

[Download]