تحقیقات سیاسی بین المللی, دوره (7), شماره (23), سال (2015-8) , صفحات (57-86)

عنوان : ( سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد , سمانه شفیع زاده برمی , فاطمه دانشور محمدزادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بریکس به عنوان مجموعه ای از قدرتهای نوظهور تجلی سیاست تجدیدنظرطلبانه نسبت به یکجانبه گرایی آمریکا در روابط بین الملل می باشد. آنها با تقویت قابلیتهای اقتصادی، سیاسی و جمعیتی خود می توانند قطب های اصلی ساختار چندقطبی جهان در آینده باشند. در این میان، تلاش این گروه برای ایجاد سیستم چندجانبه، رویه ای معمول در نظام بین الملل اما بر پایه ی مقدورات فعلی است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خارجی بریکس نسبت به رویه یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل چگونه است؟ و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که بریکس نوعی سیاست تجدیدنظرطلبانه مبتنی بر موازنه گری نرم را در مقابل رویه یکجانبه گرایی آمریکا در پیش گرفته است . در این نوشتار ضمن توضیح چرایی و چگونگی موازنه نرم بریکس با یکجانبه گرایی آمریکا، به چالشهای پیش روی این گروه می پردازیم. یافته های پدژوهش حاکی از تلاش غیرمستقیم بریکس برای تقویت رویه چندجانبه گرایی در نظام بین الملل می باشد.

کلمات کلیدی

, بریکس, آمریکا, موازنه نرم, یکجانبه گرایی , چندجانبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048986,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد and سمانه شفیع زاده برمی and فاطمه دانشور محمدزادگان},
title = {سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟},
journal = {تحقیقات سیاسی بین المللی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {23},
month = {August},
issn = {2008-7616},
pages = {57--86},
numpages = {29},
keywords = {بریکس، آمریکا، موازنه نرم، یکجانبه گرایی ، چندجانبه گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%A سمانه شفیع زاده برمی
%A فاطمه دانشور محمدزادگان
%J تحقیقات سیاسی بین المللی
%@ 2008-7616
%D 2015

[Download]