سیاست- دانشگاه تهران, دوره (45), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (161-184)

عنوان : ( چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: مرتضی منشادی , سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ بیهقی را به عنوان یکی از آثار جاودانه تاریخی و فرهنگی ایران می شناسیم، از آنجایی که بیهقی به اسناد و اطلاعاتی دسترسی داشت که منابع گرانقدری در زمینه حکومت گری، اداره جامعه و چگونگی زندگی سیاسی و اجتماعی در دوره غزنویان به شمارمی آیند. به این ترتیب، تاریخ بیهقی را می توان تاریخ سیاسی- اجتماعی دانست. آنچه اکنون از تاریخ بیهقی در دسترس است، بیشتر مربوط به دوره ای است که افول و سقوط حکومت غزنویان آغاز شده بود. حال، پرسش اصلی این است که چرا حکومت غزنویان رو به انحطاط رفتو با پاسخ به آن، به چرایی انحطاط و فروپاشی حکومت ها رسید. این مقاله با محورقراردادن سیاست، با رهیافتی تفسیری و روشی تاریخی، چگونگی طرح مسئله افول سیاسی و عوامل مرتبط با آن را در تاریخ بیهقی هدف خودقرارداده است. به نظر می رسد بیان داده ها و تحلیل های محتاطانه و مصلحت اندیشانه، ویژگی تاریخ بیهقی است. بنابراین، تاریخ بیهقی خواننده جویای اطلاعات تاریخی را تا حدودی راضی می کند، اما از عطش پیداکردن چرایی حوادث نمی کاهد.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, تغییراجتماعی, دگرگونی سیاسی, سیاست, صحنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048995,
author = {منشادی, مرتضی and اطهری, سیدحسین},
title = {چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی},
journal = {سیاست- دانشگاه تهران},
year = {2015},
volume = {45},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-9678},
pages = {161--184},
numpages = {23},
keywords = {تاریخ بیهقی، تغییراجتماعی، دگرگونی سیاسی، سیاست، صحنه سیاست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی
%A منشادی, مرتضی
%A اطهری, سیدحسین
%J سیاست- دانشگاه تهران
%@ 1735-9678
%D 2015

[Download]