راهبرد اجتماعی فرهنگی, دوره (3), شماره (12), سال (2014-12) , صفحات (115-127)

عنوان : ( بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی )

نویسندگان: حسین بهروان , فرامرز نودهی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله درصدد بررسی دلایل خرید کالاهای غیرروزمره نزد گردشگران مذهبی شهر مشهد است. جهت احصای معنای سوغات و دلایل خرید سوغات از نگاه گردشگران، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. فرایند گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه های عمیق و گاه چندگانه بوده است . منطبق بر یافته های تحقیق، ادراک مشارکت کنندگان از سوغات، بدین ترتیب است که زائران سنتی و مناسک گرا، تمام امور منسوب به امام رضا (ع) را متبرک دانسته و به مثابه سوغات از آنها استفاده می کنند، در حالی که برای زائرانی که لذت جویی در تمام جنبه های سفر آنان مشاهده می شود، حتی در تبرک کردن کالاهای خریداری شده نی ز از لذت حاصل از آن غافل نمی شوند. همچنین در زائرانی که کنش آنها بیشتر معطوف به هدف اقتصادی است ، غلبه انگیزه های اقتصادی در سوغات خریداری شده نیز قابل رهگیری است. واژگان کلیدی: گردشگر، گردشگری مذهبی، سوغات، بازشناسی مفهوم و

کلمات کلیدی

, گردشگر, گردشگری مذهبی, سوغات, بازشناسی مفهوم و رویکرد کیفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049002,
author = {بهروان, حسین and نودهی, فرامرز and یوسفی, علی},
title = {بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی},
journal = {راهبرد اجتماعی فرهنگی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {12},
month = {December},
issn = {2251-7081},
pages = {115--127},
numpages = {12},
keywords = {گردشگر، گردشگری مذهبی، سوغات، بازشناسی مفهوم و رویکرد کیفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی
%A بهروان, حسین
%A نودهی, فرامرز
%A یوسفی, علی
%J راهبرد اجتماعی فرهنگی
%@ 2251-7081
%D 2014

[Download]