دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دوره (23), شماره (96), سال (2015-5) , صفحات (109-121)

عنوان : ( بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی )

نویسندگان: رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در دهه اخیر، بیماری‌های قلبی عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان محسوب میشود. یکی از شایع‌ترین اَشکال این بیماری‌ها، بیماری کرونری قلب است. عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است در بروز این بیماری و عوارض جانبی جسمانی و روانشناختی آن نقش داشته باشند. مطالعه حاضر این فرضیه را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند پیش‌بینی کننده مناسبی برای آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی باشند و در ادامه، به بحث در مورد اهمیت کاربرد روان‌درمانی در درمان کارآمدتر بیماران قلبی می‌پردازد. روش‌ بررسی: شرکت‌کنندگان، پرسشنامه‌های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک‌شده و راهبردهای مقابله‌ای و آسیب‌شناسی روانی را تکمیل نمودند. به‌منظور بررسی اینکه آیا تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک‌شده و راهبردهای مقابله‌ای می‌توانند به‌طور معناداری آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی را پیش‌بینی کنند از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج رگرسیونی (18/68, F= 737/0= 2R) نشان داد که متغیرهای پیش‌بین، توانستند 73 درصد از آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی را تبیین کنند. بهعلاوه یافته‌ها نشان داد که کاهش آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی با نمرات پایین تیپ شخصیتی دی، استرس و سبک مقابله‌ای هیجان مدار و نمرات بالای هوش هیجانی و سبک مقابله‌ای مساله مدار بالا مرتبط است. نتیجه‌گیری: یافته‌های بررسی حاضر نشان می‌دهد که عوامل روانشناختی هم در زمینه‌سازی بیماری قلبی و هم در تشدید آن نقش دارند و نیز از عوارض این بیماری نیز محسوب می‌گردند. بنابراین آموزش مدیریت استرس، سبک‌های مقابله‌ای سازگارانه و هوش هیجانی می‌توانند سبب کاهش ابتلا به بیماری قلبی و مرگ‌ومیر ناشی از آن و آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی گردد.

کلمات کلیدی

, آسیب‌شناسی روانی, بیماری کرونری قلب, سازگاری (مقابله), استرس, تیپ شخصیتی, هوش هیجانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049009,
author = {سلطانی شال, رضا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زنجان},
year = {2015},
volume = {23},
number = {96},
month = {May},
issn = {1606-9366},
pages = {109--121},
numpages = {12},
keywords = {آسیب‌شناسی روانی، بیماری کرونری قلب، سازگاری (مقابله)، استرس، تیپ شخصیتی، هوش هیجانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی
%A سلطانی شال, رضا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی زنجان
%@ 1606-9366
%D 2015

[Download]