بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-12

عنوان : ( پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها )

نویسندگان: رحیم محمدی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پخش بار به معنای تعیین اندازه و زاویه ولتاژ پستها و نیز توان عبوری از خطوط، به ازای توان تولیدی و مصرفی معلوم در شبکه است. روشهای خاص و مشخصی برای پخش بار در شبکه توزیع وجود دارد که مشهورترین آنها روش پخش بار پسرو-پیشرو است. اما در جدیدترین روش های پخش بار، از الگور یتم های هوشمند برای حل این مسئله استفاده شده است. این روش ها نسبت به روش های مرسوم دارای معایب و مز یت هایی هستند، اما در هر حال کاربرد آنها در حل مسئله پخش بار جذاب به نظر می- رسد. در این مقاله پس از معرفی الگوریتم جدید شبتابها، نحوه انجام پخش بار سیستم توزیع با استفاده از این الگوریتم تشریح گردیده و نتایج پخش بار در یک شبکه توزیع 32 باسه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پخش بار, سیستم توزیع, الگوریتم شبتابها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049010,
author = {محمدی, رحیم and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پخش بار، سیستم توزیع، الگوریتم شبتابها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها
%A محمدی, رحیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]