بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-12

عنوان : ( دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی )

نویسندگان: فاطمه دبوری فریمانی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا کنون راهحلهای متنوعی برای مشکل عدم قطعیت تولید بادی ارائه شده است. هدف این مقاله ارائهی راه حلی جدید و با صرفه است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. درواقع با تغییر دیدگاه بهرهبرداری نسبت به واحدهای تولید بادی، این مشکل رفع میگردد. دیدگاه مرسوم بهرهبرداری، دنبالهروی لحظهای تولید از مصرف است که در واقع هیچ کنترلی بر روی مصرف وجود ندارد و آنچه که باید کنترل شود تا تعادل لحظهای تولید و مصرف بوجود بیابد، تولید است. راه حل ارائه شده با دیدگاه جدیدی که به دیسپچ بار میپردازد، کنترل بخشی از بارهای شبکه است، به گونهای که پروفیل بار، به صورت لحظهای، خود را با پروفیل تولید بادی هماهنگ نماید. برای رسیدن به این هدف در این مقاله یک الگوریتم که بر اساس لیست حق تقدم بارها عمل میکند، برای کنترل بارها پیشنهاد میشود و بر روی یک ریزشبکهی هوشمند اجرا میگردد. خروجی این الگوریتم الگوی برنامهریزی بارها است به گونهای است که بیشترین همبستگی بین بار و تولید تصادفی بادی بوجود بیاید. در نتیجه نیاز به در نظر گرفتن رزرو فراوان، ذخیرهساز و یا سایر روشهای هزینهب ر کنترل عدم قطعیت بادی تا حد مناسبی مرتفع میشود. نتایج شبیهسازی عملکرد مناسب الگوریتم را تأیید مینماید.

کلمات کلیدی

, دیسپچ تقاضا, عدم قطعیت تولید بادی, ر یزشبکهی هوشمند, بهرهبردار ی بهینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049012,
author = {دبوری فریمانی, فاطمه and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیسپچ تقاضا، عدم قطعیت تولید بادی، ر یزشبکهی هوشمند، بهرهبردار ی بهینه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی
%A دبوری فریمانی, فاطمه
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]