جستارهای فلسفی, دوره (12), شماره (25), سال (2014-9) , صفحات (143-156)

عنوان : ( بررسی نظریه ارسطو و ابن سینا در باب نفس و نسبت آن با بدن )

نویسندگان: مهدیه طباطبایی , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائلی که همواره ذهن فیلسوفان را در تاریخ فلسفه به خود مشغول داشته است، مسئله نفس و نسبت آن با بدن است. ارسطو و ابن¬سینا؛ دو فیلسوف مشائی، با دو نگرش خاص به این مساله نگریستند. ارسطو نفس را در ترکیب اتحادی با بدن در نظرگرفت که با از بین رفتن بدن، نفس نیز از بین می-رود. اما ابن¬سینا با مبانی دینی خودش، نفس را به عنوان جوهری مستقل از بدن مطرح کرد که بدون بدن نیز می¬تواند به حیات خودش ادامه دهد. در این جستارتلاش شده است تا به بررسی دو رویکرد فیلسوف مشائی از دو حوزه متفاوت؛ یعنی ارسطو و ابن سینا، به این مساله پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, نفس, بدن, نسبت نفس و بدن, کمالات اولیه, کمالات ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049018,
author = {مهدیه طباطبایی and حقی, علی},
title = {بررسی نظریه ارسطو و ابن سینا در باب نفس و نسبت آن با بدن},
journal = {جستارهای فلسفی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-0433},
pages = {143--156},
numpages = {13},
keywords = {نفس،بدن،نسبت نفس و بدن،کمالات اولیه،کمالات ثانویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه ارسطو و ابن سینا در باب نفس و نسبت آن با بدن
%A مهدیه طباطبایی
%A حقی, علی
%J جستارهای فلسفی
%@ 2008-0433
%D 2014

[Download]