مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (8), سال (2015-11) , صفحات (59-66)

عنوان : ( بررسی تجربی تأثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه )

نویسندگان: حسن محمدی مجد , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی تجربی تأثیر شکل هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه پرداخته شده است. پس از یک مطالعه میدانی وسیع سه نمونه از متههای مورد استفاده در مناطق نفتخیز جنوب انتخاب گردید. هندسه پروفیل مته شامل بخشهای مختلف راس، مخروط، دماغه، شانه و گیج میباشد که هر کدام از این بخشها بر پایداری، نرخ نفوذ، قدرت تهاجمی و دوام مته اثرگذار است. بررسی تأثیر هندسه پروفیل مته الماسه مستلزم بدست آوردن دقیق این پروفیل میباشد لذا هندسه پیچیده متههای موردنظر توسط اسکن سه بعدی و تولید ابر نقاط استخراج گردید. سپس پروفیل چیدمان برندهها تولید گردید. در بخش تجربی، آزمایشهای میدانی در شرایط مشابه وزن روی مته، سرعت چرخشی، سرعت سیال و وزن گل حفاری در سه چاه مجاور در میدان نفتی اهواز، سازند آسماری انجام گرفت. میزان متراژ حفاری و نرخ نفوذ یعنی میزان ارزیابی گردید. نتایج حاصل از تست متهها نشان دهنده تأثیر IADC حفاری در ساعت اندازهگیری شد و میزان خرابی مته ها با توجه به استاندارد هندسه مته بر عملکرد و دوام مته های الماسه میباشد. انتخاب بهینه هندسه پروفیل مته میتواند سبب افزایش نرخ نفوذ، پایداری و دوام مته گردد.

کلمات کلیدی

, مته الماسه, هندسه پروفیل, عملکرد, دوام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049023,
author = {محمدی مجد, حسن and حسنی, بهروز},
title = {بررسی تجربی تأثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {مته الماسه، هندسه پروفیل، عملکرد، دوام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی تأثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه
%A محمدی مجد, حسن
%A حسنی, بهروز
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]