علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (26), شماره (1), سال (2014-12) , صفحات (79-95)

عنوان : ( بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری )

نویسندگان: احمد گنجعلی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رو شهای برآورد خطا مبتنی بر بازیافت تنش در روش ایزوژئومتریک مسائل تنش مسطح، بر پایة استفاده از خاصیت نقاط فوق همگرا گوسی بوده است. در این مقاله به توسعة این روش در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل با تقارن محوری و بررسی تأثیر استفاده از این نقاط فوق همگرا برای بهبود حل و برآورد خطای آن پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش کارایی مناسب این نقاط بهینه تنش را در بهبود حل و برآورد خطای تحلیل مسائل متقارن محوری به روش ایزوژئومتریک نشان م یدهند.

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزوژئومتریک, مسائل متقارن محوری, برآورد خطا, بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049025,
author = {احمد گنجعلی and حسنی, بهروز},
title = {بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2014},
volume = {26},
number = {1},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {79--95},
numpages = {16},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک، مسائل متقارن محوری، برآورد خطا، بازیافت تنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری
%A احمد گنجعلی
%A حسنی, بهروز
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2014

[Download]