مطالعات ترجمه, دوره (13), شماره (50), سال (2015-7) , صفحات (19-32)

عنوان : ( راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی )

نویسندگان: آسیه صحاف , مسعود خوش سلیقه , خلیل قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش کیفی بررسی عملکرد و راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی از انگلیسی به فارسی و نظرات ایشان در مورد شیوه های آموزش این مهارت در دوره کارشناسی مترجمی انگلیسی بود. بدین منظور عملکرد شش مترجم شفاهی تازه کار در هنگام ترجمه شفاهی متوالی دو بخش کوتاه از سخنرانی های باراک اوباما برّرسی شد. نتایجی که از بررّسی عملکرد شرکت¬کنندگان از طریق روش¬های مشاهده، مصاحبه مرورنگر و مصاحبه بدست آمد نشان می¬دهد که ایشان راهکار نحوی را به مراتب بیش از همه استفاده کرده¬ و راهکارهای شرح و بسط، گرته برداری، نزدیک کردن، و وامگیری را بیش از راهکارهای تقطیع، ادغام، به صف کردن، و حذف به قرینه بکاربردند. علاوه بر این، در برّرسی عملکرد شرکت¬کنندگان دریافتیم بیشتر آن¬ها در برخورد با موقعیت¬های چالش برانگیز واکنش ظاهری تقریباً یکسانی نشان می داده¬ند و همگی ایشان قادر به استفاده از مهارت یادداشت برداری سریع نمی باشند. شرکت¬کنندگان از بین کسانی انتخاب شدند که فارغ¬التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی بودند و تمامی دروس از جمله دروس ترجمه شفاهی و سیاسی در دوره کارشناسی را با نمرات بسیار خوب گذرانده ¬بودند. توجه به نظرات آن¬ها و دیگر نتایج این تحقیق می¬تواند برای مدرسیّن و طرّاحان دروس آموزش ترجمه شفاهی مفید باشد.

کلمات کلیدی

, ترجمه شفاهی متوالی, سخنرانی سیاسی, راهکارهای ترجمه شفاهی, فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049030,
author = {صحاف, آسیه and خوش سلیقه, مسعود and قاضی زاده, خلیل},
title = {راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2015},
volume = {13},
number = {50},
month = {July},
issn = {1735-0212},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {ترجمه شفاهی متوالی، سخنرانی سیاسی، راهکارهای ترجمه شفاهی، فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی
%A صحاف, آسیه
%A خوش سلیقه, مسعود
%A قاضی زاده, خلیل
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2015

[Download]