همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله: به منظور مطالعه ویژگی‌های رشد و عملکرد بیولوژیکی و بذر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) در واکنش به کود دامی و آبیاری در شرایط زراعی کم نهاده آزمایشی در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل سه حجم آبیاری (1، 2 و 3 هزار متر مکعب در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کود گاوی کاملاً پوسیه نتایج نشان داد که کود دامی و حجم آبیاری تأثیر معنی‌داری روی ارتفاع، قطر کانوپی، در سال اول نداشتند، اما در سال دوم و در هر دو چین افزایش حجم آبیاری بر خصوصیات مورد بررسی معنی‌دار (>p0/05) بود. بالاترین ارتفاع در سال دوم در چین اول و دوم برای حجم 3000 متر مکعب در هکتار به ترتیب با 20/27 و 25/26 سانتی‌متر به دست آمد. با کاهش حجم ابیاری از 3000 به 1000 متر مکعب ارتفاع در سال دوم برای چین اول و دوم به ترتیب برابر با 15 و 30 درصد اهش یافت. اثر متقابل حجم ابیاری و مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات مورد مطالعه در سال دوم در هر دو چین معنی‌دار بود (>p0/05) بود. بیشترین ارتنفاع در چین‌های اول و دوم در سال دوم آزمایش حاصل کاربرد 3000 متر مکعب آب در هکتار و 10 تن در هکتار کود دامی به ترتیب با 43/29 و 23/25 سانتی‌متر بود. رشد و عملکرد گیاه در سال دوم به دلیل استقرار مناسب و هم‌چنین دسترس بیشتر به عناصر و مواد غذایی نسبت به سال اول بالاتر بود.

کلمات کلیدی

, ارتفاع, قطر کانویی, ححم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049036,
author = {امین غفوری, افسانه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خیرخواه, محمد},
title = {ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده},
booktitle = {همایش ملی علوم و فنون کشاورزی},
year = {2014},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {ارتفاع، قطر کانویی، ححم آبیاری،‌کوددامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده
%A امین غفوری, افسانه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خیرخواه, محمد
%J همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
%D 2014

[Download]