سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم )

نویسندگان: فاطمه اسماعیلی , مرجان محمدی , فاطمه رعیت معینی , زهرا بی غم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه :این پژوهش با هدف مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن با مادران افراد سالم انجام گردید. روش: در راستای هدف فوق 03 بیمار اسکیزوفرن و 03 نفر از افراد سالم به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس را پاسخ دهند. داده ها با استفاد از )RAAS( انتخاب شدند و از مادران آنها دعوت شد تا پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان آزمون همخوانی مجذورکا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها ضمن تأیید فرضیه پژوهش، نشان دادند که در سطح اعتماد 59 درصد تفاوت معناداری بین سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن با مادران افرادسالم وجود دارد. همچنین از توزیع فراوانی نوع سبک دلبستگی در 64 و در مادران بیماران اسکیزوفرن / آزمونهای دو گروه، چنین برمی آید که سبک دلبستگی ایمن در مادران افراد سالم 7 4/7 درصد میباشد. بحث ونتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که در مادران افراد سالم سبک دلبستگی ایمن بیش از مادران بیماران اسکیزوفرن میباشد.

کلمات کلیدی

, سبک دلبستگی, اسکیزوفرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049038,
author = {فاطمه اسماعیلی and مرجان محمدی and فاطمه رعیت معینی and بی غم, زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {سبک دلبستگی، اسکیزوفرن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم
%A فاطمه اسماعیلی
%A مرجان محمدی
%A فاطمه رعیت معینی
%A بی غم, زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]