دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (4), شماره (14), سال (2015-9) , صفحات (63-74)

عنوان : ( پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , صادق نکوئی , شریفه کمال احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های هیوریستیک می باشد. جامعهی آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال 4831 تا پایان سال 4831 و نمونه آن تعداد 075 داده متشکل از 10 شرکت برای 6 سال متوالی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه از طریق ترکیب الگوریتم حرکت پرندگان )به منظور تعیین مؤلفههای تأثیرگذار برای پیشبینی انتخاب حسابرس مستقل برای هر کدام از الگوریتمها( با هر کدام از الگوریتم های رقابت استعماری، شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، به منظور پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیرهای کل دارایی ها، دارایی های جاری، حسابهای دریافتنی و سرمایه در گردش در تمامی الگوریتم های پژوهش در تعیین نوع حسابرس با اهمیت هستند. درحالیکه متغیرهای کل بدهی ها و حق الزحمه حسابرسی در هیچیک از الگوریتم ها به عنوان معیاری جهت تشخیص نوع حسابرس انتخابی شناسایی نشدند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای سود ناخالص، حق الزحمه غیر حسابرسی، نسبت جاری، نسبت بدهی، درجه اهرمی و سرمایه در دو الگوریتم از سه الگوریتم استفاده شده در تعیین نوع حسابرس با اهمیت شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, انتخاب حسابرس مستقل, الگوریتم حرکت پرندگان, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم شبکه عصبی چند لایه پرسپترون, الگوریتم تبرید شبیه سازی شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049043,
author = {صالحی, مهدی and محمود موسوی شیری and صادق نکوئی and شریفه کمال احمدی},
title = {پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {September},
issn = {2322-5785},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {انتخاب حسابرس مستقل، الگوریتم حرکت پرندگان، الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک
%A صالحی, مهدی
%A محمود موسوی شیری
%A صادق نکوئی
%A شریفه کمال احمدی
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2015

[Download]