پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (53-65)

عنوان : ( تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان )

نویسندگان: سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , قدریه محمودی , لیلا جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت شوید و زمان کنترل علف­های هرز در مراحل مختلف رشدی شوید بر شاخص­های اکولوژیکی علف­های هرز بر اساس شاخص­های تنوع، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. فاکتورها شامل چهار تاریخ کاشت (اول دی، اول بهمن، اول اسفند و اول فروردین) و سه زمان کنترل علف­های هرز شامل مرحله ظهور برگ حقیقی، شاخه­دهی و تشکیل چتر شوید بودند. نمونه‌برداری از گونه­های علف­های هرز، در سه مرحله رشدی شوید قبل از وجین دستی صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که علف­های هرز تحت تاثیر تیمارهای تاریخ کاشت و مرحله کنترل قرار گرفتند، به طوری­که گونه­های پهن­برگ (13 گونه) با دوره رشد یک­ساله (12 گونه) و دارای مسیر فتوسنتزی سه کربنه (16 گونه) غالب بودند. بیشترین فراوانی نسبی در مراحل اول، دوم و سوم نمونه­برداری به ترتیب برای ترشک (53/16 درصد)، قدومه کوهی (53/23 درصد) و سلمه­تره (57/28 درصد) حاصل گردید. در دو مرحله اول و دوم نمونه­برداری تمام گونه­های علف هرز دارای ضریب پایداری کمتر از 25 درصد بودند. در مرحله اول نمونه­برداری، دامنه ضریب غالبیت بین 444/0 تا 952/0 بود، ولی در مرحله دوم و سوم دامنه ضریب غالبیت به ترتیب به 789/2-626/0 و 698/1-958/0 افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, فراوانی نسبی؛ ضریب پایداری؛ شاخص شانون, وینر؛ شاخص مارگالف؛ عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049053,
author = {خرم دل, سرور and عبداله ملافیلابی and محمودی, قدریه and جعفری, لیلا},
title = {تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2382-9923},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {فراوانی نسبی؛ ضریب پایداری؛ شاخص شانون- وینر؛ شاخص مارگالف؛ عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان
%A خرم دل, سرور
%A عبداله ملافیلابی
%A محمودی, قدریه
%A جعفری, لیلا
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2015

[Download]