اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-03-13

عنوان : ( بررسی پتانسیل و اللوپاتی کاه و کلش گندم، کلزا و عصاره افدرا بر جوانه زنی و رشد گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز قیاق(Sorghum halepense )

نویسندگان: جعفر البوغبیش , علیرضا دادخواه , محمد خیرخواه , محمد زارع مهرجردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله: به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا، گندم و افدرا روی خصوصیات جوانه زنی و رشد قیاق و سویا آزمایشی در سال های 1391 و 1392 در مجتمع آموزش عالی کشاورزی شیروان به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه و در مزرعه به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف عصاره های آبی(صفر، 25،20،15،10،5 درصد حجمی وزنی) بقایای کلزا، گندم و افدرا و بذر سویا و قیاق در آزمایشگاه می باشد و در مزرعه تیمارها شامل بقایای گندم، کلزا، مخلوط بقایای گندم و کلزا، عصاره های آبی گندم، کلزا و افدرا می باشد. نتایج آزمایش نشان داد که، بقایای گیاهی کلزا و گندم بر خصوصیات سویا از قبیل ارتفاع، وزن تر و خشک ساقه، وزن خشک و تر ریشه و عملکرد بیشتر از شاهد می باشند و اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد دارند. در حالیکه روی خصوصیات قیاق از قبیل تراکم، ارتفاع، وزن تر و خشک ساقه تاثیر منفی داشتند و این اختلاف در سطح 5 درصد معنی داری می باشد. شدیدترین اثرات آللوپاتیک به عصاره افدرا مربوط بود. استفاده از بقایای گیاهان مذکور جهت سنتز علف کش می توانند موثر باشند و همچنین جهت گذاشتن سویا در تناوب با گندم و کلزا مفید باشد. کلمات کلیدی:

کلمات کلیدی

, اللوپاتی, کاه و کلش, رشد گیاهچه, علف هرز, قیاق و سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049060,
author = {البوغبیش, جعفر and دادخواه, علیرضا and خیرخواه, محمد and زارع مهرجردی, محمد},
title = {بررسی پتانسیل و اللوپاتی کاه و کلش گندم، کلزا و عصاره افدرا بر جوانه زنی و رشد گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز قیاق(Sorghum halepense},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اللوپاتی، کاه و کلش، رشد گیاهچه، علف هرز،قیاق و سویا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل و اللوپاتی کاه و کلش گندم، کلزا و عصاره افدرا بر جوانه زنی و رشد گیاه سویا (Glycine max L.) و علف هرز قیاق(Sorghum halepense
%A البوغبیش, جعفر
%A دادخواه, علیرضا
%A خیرخواه, محمد
%A زارع مهرجردی, محمد
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]