مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (9), شماره (28), سال (2014-12) , صفحات (35-44)

عنوان : ( نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , نسیم یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعتی شدن به عنوان یک تصمیم سرنوشت ساز برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال رشد ضروری محسوب می شود. ایجاد شهرکهای صنعتی در نواحی روستایی م یتواند در تثبیت و نگه داشت جمعیت،تأمین اشتغال و افزایش درآمد برای روستاییان مؤثر باشد. براین اساس در دو دهه اخیر، استقرار صنایع در نواحی روستایی در قالب شهرکها و نواحی صنعتی با هدف دستیابی به توسعه روستایی مورد توجه برنامهریزان قرار گرفته است. به طوری که تا پایان سال 1389 تعداد نواحی صنعتی مصوب در کشور ما برابر با 335 ناحیه بوده است که این روند منجر به تغییرات عمدهای در مناطق روستایی شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری ایجاد شهرکهای صنعتی بر توسعه اجتماعی و فرهنگی روستاییان است که در این پژوهش کارگران روستای حیدرآباد و روستاهای همجوار به صورت نمونه انتخاب شدهاند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و از نظرماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهایی و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 113 نفر از کارگران روستایی شاغل در 12 واحد تولیدی ( 50 درصد واحدها) شهرک صنعتی گرگان 2 و 45 نفر ازکارگران ساکن در روستاهای اطراف حیدر آباد که روزانه به شهرک ایاب وذهاب (A) شامل دوگروه است، گروه اول که 68 نفر کارگران ساکن در خود روستای حیدرآباد هستند که مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج (B) می کنند و گروه دوم تحقیق نشان میدهد تأسیسات شهرک صنعتی باعث افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت روستایی بویژه در روستای حیدرآباد شده است

کلمات کلیدی

, واژهگان کلیدی: شهرک های صنعتی, توسعه اجتماعی و فرهنگی, شهرک صنعتی گرگان 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049082,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and یوسفی, نسیم},
title = {نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {28},
month = {December},
issn = {2538-5968},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {واژهگان کلیدی: شهرک های صنعتی، توسعه اجتماعی و فرهنگی، شهرک صنعتی گرگان 2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A یوسفی, نسیم
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2014

[Download]